Венета Василева

//Венета Василева
Венета Василева 2017-10-20T21:59:29+00:00

Венета Василева – Член на сертификационната комисия към БАУХ, Директор „Човешки ресурси и административни дейности“ в „Строителна механизация“ АД, Сертифициран мениджър стратегическо управление на ЧР

Veneta

Венета Василева има 18 години опит в управлението на човешките ресурси.

Кариерата си в областта на човешките ресурси започва през 1997 г. във „Филтекс“ АД, като Ръководител отдел „Човешки ресурси“. От 1998 до 2010 г. е Председател на СД на „Роза 2000“ АД, а от 2006 г. е член на СД на „Филтекс“ АД. От 2007 г.работи в „Панайотови консулт“ ООД  като Ръководител отдел УЧР за фирма „Даник“ ООД. През 2008 г. започва работа в „Строителна механизация“ АД, като Мениджър Човешки ресурси, а много скоро след това поема отговорностите на Директор „Човешки ресурси и административни дейности“, където работи и до сега.

Разнообразния си опит е придобила в различни браншове – текстилна индустрия, консултантски услуги, производство на пластмасови изделия, инженерингова дейност и инфраструктурно строителство.

В практиката си разработва и внедрява гъвкави политики и практики по УЧР както на стратегическо, така и на оперативно ниво. Натрупаният професионален опит е в различни функционални области  на управлението на човешки ресурси в организациите – фирмена култура, организационно развитие и организационен дизайн, преструктуриране, администриране на персонала, трудово представяне и възнаграждения, планиране и подбор, обучение и развитие на таланти, ангажиране, мотивация и лидерство, икономическа ефективност, индустриални отношения, здравословни и безопасни условия на труд. Значителен е опита и в управлението на проекти, включително и по ОП „РЧР“. В работата си се отличава с бърза адаптация, гъвкавост и е ориентирана към постигане на резултати и създаване на добавена стойност.

Венета Василева е завършила магистратура по „Икономика и организация на труда“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ в УНСС, Завършила е ИСК към УНСС със специалност „Финансово счетоводна и правна дейност на фирмите“ . Има завършена магистратура във ВСИ Пловдив със специалности „Аграрно инженерство“ и допълнителни квалификации „Педагогика“, „Строителство и архитектура“.  Като доказателство за своето непрекъснато развитие се е включвала в редица мероприятия и допълнителни квалификационни курсове в областта на мениджмънта и УЧР:

От 2009 г. е член на БАУХ, а от март 2013 г. е член на Сертификационната комисия към БАУХ.