За нас 2017-11-03T18:32:00+00:00

За нас

Сертификационната програма по управление на човешките ресурси може да помогне на Вас или на членове на Вашият екип при проверка на своите професионални компетенции и дългосрочното планиране на професионалното си развитие.

Нашата мисия е да налагаме професионални стандарти за управление на човешки ресурси, които да подпомагат бизнесът и неговите мениджъри в своята роля за по-успешен бизнес, по-мотивирани и ефективни екипи.

Сертификационната програма и налагането на професионални стандарти е един от най-дългосрочните и приоритетни проекти от създаването на Българската асоциация за управление на хора, която съществува от 2000г. и е професионална организация, която е създадена, за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал,  да повишава добавената стойност за организациите, да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на хората.

Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси и установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията.

Професионалните стандарти, които са в основата на професионалната рамка са базирани на
най-добрите ЧР практики, специфики на местното законодателство, култура и икономически фактори.

Общото описание на професионалните стандарти и професионалните нива биха могли да бъдат ориентация за Изпълнителните директори и други мениджъри с какво специалистите по управление на човешките ресурси могат да им бъдат полезни.

Програмата дава повече ориентация, увереност и дългосрочна ориентация в професионалното развитие

Правилните инструменти, дават правилни решения.

Онлайн платформата за сертифициране осигурява гъвкавост на процеса, възможност за включване на повече желаещи да се сертифицират едновременно и финансово щадящо решение за преминаващите през процеса. В същото време включените казуси и практически задачи са добро решение, съчетаващо в себе си оценка и възможност да се научат нови детайли от професията. Особено полезна е обратната връзка от сертификационната комисия, която е за всеки един сертифициращ се. Всички етапи, с изключение на въвеждаща сесия и сертификационно интервю, са онлайн.

10 професионални стандарта

Които описват обхвата на всички изисквания за знания и умения на професионалистите по управление на човешките ресурси

5 функционални специализации

Осигуряват път на оценка и развитие от първо до трето сертификационно ниво, които трябва да се избере един от петте “пътя на сертифициране”.

В тях се включват група от стандарти по функционална близост.

4 сертификационни нива

Съответстват на знанията и уменията, които трябва да притежава успешен ЧР професионалист в различните нива:
2 нива за специалист
2 нива за мениджър

0
Човешки ресурси
0%
Професионален стаж до 3 г.
0%
Дял на сертифицираните са по-малко от

Какво казват професионалисти,

които са преминалите през програмата

Даниела Анева
Даниела Анева Сертифициран мениджър стратегическо УЧР
“Сертифицирането дава повече възможности за професионално развитие на Мениджърите „Човешки ресурси“.”
Галина Георгиева
Галина Георгиева Сертифициран мениджър стратегическо УЧР
Галина Кацарска
Галина Кацарска Старши специалист ЧР
“Конкурентоспособност на пазара на труда.“
Весела Йорданова
Весела Йорданова Старши специалист УЧР
„Желанието ми да получа обективна експертиза на моите знания, умения и компетенции. Възможност да затвърдя професионалната си позиция и увереност да поема бъдещи предизвикателства.“
Евгения Петрова
Евгения ПетроваСертифициран старши специалист УЧР
„Придобиване на професионална степен-квалификация, знания и умения и утвърждаване по критериите на БАУХ“
Милен Великов
Милен ВеликовСертифициран старши специалист УЧР
“Професионална валидация на компетенциите като отправна точка за бъдещо развитие“
Светослава Рупецова
Светослава РупецоваСертифициран специалист ЧР
“Възможността за преминаване през сертификационен процес ми даде възможност да проверя на какво ниво се намират знанията и уменията ми. Приех го с голямо вълнение и като предизвикателство.“
Елена Стефанова
Елена Стефанова Сертифициран специалист УЧР
“Сертификационната програма дава възможност за национално-призната компетентност, професионална легитимация и авторитет и конкурентност на пазара на труда.”

Моят ЧР кариера